Archív aktualit

Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti

Navrhovaná novela zákona o daních z příjmů ? sněmovní tisk 873 pravděpodobně, vzhledem k dosavadnímu průběhu legislativního procesu, nabude účinnosti v průběhu roku 2017, proto upozorňujeme plátce daně ze závislé činnosti, že pro zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro účely zdaňovacího období 2017 se použije dosavadní znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ?zákon o daních z příjmů?), tj. znění účinné do nabytí účinnosti této novely.

26. ledna 2017 | více >

Blíží se termín pro podání daňového přiznání k DP a zaplacení daně

Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat přiznání k dani z příjmů za rok 2016 nejpozději do 3. dubna 2017. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání lze podat elektronicky, osobně na územním pracovišti finančního úřadu nebo poslat poštou.

14. února 2017 | více >

Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontr. hlášení

Finanční správa přichází s další úlevou pro podnikatele. Plátci DPH, kteří v roce 2016 pochybili v souvislosti s podáním kontrolního hlášení a vznikla jim tudíž povinnost uhradit některou z ?fixních? pokut ve výši 10, 30 nebo 50 tisíc korun, mají nyní možnost požádat svého správce daně o prominutí 2 pokut a to bez ohledu na příčinu pochybení. Za rok 2017 bude možné za obdobných podmínek prominout nanejvýš 1 pokutu.

6. března 2017 | více >

Namísto složenky e-mail.

Finanční správa zavedla pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky.

13. března 2017 | více >

Elektronická evidence tržeb jde do druhého kola.

Druhá vlna elektronické evidence tržeb startuje již 1. března 2017. Dotkne se odhadem 250 tisíc podnikatelských subjektů z maloobchodu a velkoobchodu. Podnikatelé by neměli odkládat podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli.

14. ledna 2017 | více >

Přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2017

Daň z příjmů fyzických osob a Elektronická evidence tržeb

20. prosince 2016 | více >

Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1.12.

Na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dochází s účinností od 1. 12. 2016 k zařazení stravovacích služeb do přílohy č. 2 zákona o DPH. Za předpokladu splnění zákonných podmínek se tak v případě uskutečňování zdanitelných plnění spočívajících v poskytování stravovacích služeb a podávání nápojů s místem plnění v tuzemsku uplatní nově první snížená sazba daně.

1. prosince 2016 | více >

Nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů

Finanční a celní správa identifikovaly četné problematické modelové případy, kdy dochází ze strany plátců k údajnému dodání tepla a následnému chybnému uplatnění první snížené sazby daně z přidané hodnoty a k neoprávněnému nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů.

15. listopadu 2016 | více >

Spuštění elektronické evidence tržeb se blíží.

Do startu elektronické evidence tržeb zbývá 29 pracovních dní. Podnikatelům ve stravovacích a ubytovacích službách vznikne povinnost evidovat tržby již 1. prosince 2016. Před první evidovanou tržbou je však nutné požádat správce daně o autentizační údaje. Finanční správa apeluje na podnikatele, aby neodkládali podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli.

18. října 2016 | více >

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH od 1. 10. 2016

S účinností od 1. 10. 2016 bylo vydáno Nařízení vlády č. 296/2016 Sb. (ze dne 31. srpna 2016, částka 114/2016 Sb. rozeslána dne 19. 9. 2016), kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů.

30. září 2016 | více >

Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti

Zákon o evidenci tržeb byl dnes vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 112/2016 Sb. Spolu s ním i doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se snižuje DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů, a to od okamžiku účinnosti zákona. Své tržby tak začne evidovat první skupina podnikatelů od 1. prosince 2016.

1. června 2016 | více >

Finanční správa spustila infolinku k evidenci tržeb

Od pondělí 1. srpna funguje infolinka k elektronické evidenci tržeb, kterou zřídila Finanční správa pro dotazy podnikatelské i široké veřejnosti. Ty zodpovídají proškolení zaměstnanci Finanční správy.

1. srpna 2016 | více >

Autentizační údaje k EET

Finanční správa upozorňuje podnikatele a jejich zástupce, že žádost o autentizační údaje k evidenci tržeb je možné podat pouze dvěma způsoby, a to buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky), nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu.

13. září 2016 | více >

Karusel (karuselový podvod)

Karuselové podvody, také nazývány kolotočové podvody, kruhové podvody nebo podvody chybějícího obchodníka (Carousel Frauds, Missing Trader Frauds) jsou významnou částí úniků daně z přidané hodnoty. Organizované skupiny obvykle využívají přeshraničního obchodu v Evropské unii, při kterém je dodání zboží mezi státy osvobozené od DPH. Termín ?chybějící obchodník? (missing trader) odkazuje na skutečnost, že obchodník zmizí a s ním zmizí i DPH, které měl odvést státu. Kvůli tomu jsou chybějící obchodníci označováni také jako bílí koně. Karusel má vyjádřit více komplexní typ podvodu, kdy se zboží řetězovitě obchoduje, přičemž v jednom místě řetězce plátců DPH není daň přiznána ani odvedena a příslušný ekonomický subjekt přestane existovat či tuto firmu není možné dopátrat.

28. ledna 2016 | více >

Informace k dani z nabytí nemovitých věcí

Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel, je poplatníkem i nadále primárně převodce vlastnického práva k nemovité věci. Je-li poplatníkem převodce, je nabyvatel ručitelem. V ostatních případech úplatného nabytí vlastnického práva k nemovité věci je poplatníkem vždy nabyvatel, institut ručení se neuplatňuje.

6. května 2016 | více >

Placení daně z nemovitých věcí

Přestože poslední den lhůty pro placení daně z nemovitých věcí připadá na 31. 5. 2016, lze daň z nemovitých věcí na rok 2016 (nebo první splátku, je-li daň vyšší než 5000 Kč) uhradit finančnímu úřadu bez hrozby sankce (úroku z prodlení) až do pondělí 6. června 2016 včetně. Za den platby se u platby prováděné prostřednictvím banky nebo pošty považuje den, kdy byla připsána na účet správce daně, u platby prováděné v hotovosti v daňové pokladně den převzetí platby.

31. května 2016 | více >

Formulář Kontrolní hlášení DPH je již k dispozici

Pro potřeby testování je již na testovacím serveru Daňového portálu k dispozici formulář Kontrolní hlášení DPH.

1. prosince 2015 | více >

Upozornění k tiskopisům 2016

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2016.

6. června 2016 | více >

Úprava přiznání k DPH a kontrolního hlášení

V důsledku novelizace zákona o DPH provedené zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona s účinností od 29.7.2016, dochází k nutnosti úprav formulářů daňového přiznání k DPH, pokynů k vyplnění přiznání k DPH a obdobně i pro kontrolní hlášení. Podotýkáme, že předmětné změny souvisí výhradně s novelizací zákona o DPH a nezakládají důvod ke změně specifikace XML struktury příslušných formulářů.

16. srpna 2016 | více >

Firmy, které platí DPH, pozor: Účet obchodního partnera není na webu?

Po 1. dubnu se může snadno přihodit, že stát bude chtít po podnikatelích a firmách, aby zaplatili DPH za svého obchodního partnera. Firma bude tzv. ručit za daň, pokud fakturu zaplatí na účet, který nebude nahlášen finančnímu úřadu. Plátci DPH musí oznámit všechny své účty do konce února.

10. února 2013 | více >

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající soustava územních finančních orgánů bude nahrazena orgány Finanční správy, které bude tvořit Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad.

20. listopadu 2012 | více >

Češi, plaťte daně. Ministerstvo řeší, jak zvýšit počet plátců

Ministerstvo financí si nechalo provést analýzu, jak zvýšit ochotu lidí a firem platit dobrovolně daně. Chce jít hlavně metodou "cukr a bič", tedy kdo se přizná, dostane menší trest. Resort však naprosto vylučuje daňovou amnestii, k níž sáhly některé evropské země. Naopak zvažuje mediální kampaň.

12. října 2012 | více >

Premiér: Důchodová reforma je nutná, diskuse o stabilizaci důchodového

Pan prezident má na svůj postoj právo, které vyplývá z Ústavy. Chtěl bych však zdůraznit, že vláda plní svoje programové prohlášení. V něm je zakotven i vznik druhého pilíře jako součást důchodové reformy, která ve výhledu finančně stabilizuje důchodový systém.

26. září 2012 | více >

Nová pravidla zprůhlední nakládání s veřejným majetkem

Vláda projedná na své nejbližší schůzi možnosti zamezení potencionálnímu korupčnímu jednání při nakládání s veřejnými prostředky.

25. září 2012 | více >

Na nejčastější firemní benefit - vzdělávání - lze získat dotace

Vzdělávání je již druhým rokem nejčastěji poskytovaným daňově zvýhodněným benefitem, který zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům. Vyplynulo to z výzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR a ING Pojišťovny1 z června letošního roku. Data ukazují, že vzdělávání jako benefit využívají i ty společnosti, u kterých se ekonomická situace letos zhoršila. Uvědomují si, že v nejisté ekonomické době je vzdělávání přínosem nejen pro zaměstnance, ale i pro samotné firmy. Zvyšuje odbornost, přispívá k vyšší efektivitě a umožňuje přizpůsobit se novým ekonomickým podmínkám. Zdroje pro financování tohoto benefitu mohou firmy čerpat také z prostředků Evropského sociálního fondu....

2. října 2012 | více >

Zvýšení DPH je definitivní

Výše daně z přidané hodnoty, jak ji schválila vláda, je podle ministra financí Miroslava Kalouska definitivní. Nevěří, že nějaká následující vláda by tuto daň snížila, i když to může v předvolebním boji tvrdit. Kalousek to řekl ve čtvrtek ráno na setkání s manažery.

15. června 2012 | více >

První tři dny nemocenské zůstávají bez úhrady, rozhodl Ústavní soud

Ústavní soud (ÚS) ve čtvrtek zamítl návrh ČSSD na zrušení tzv. karenční doby, tedy prvních tří dnů nemocenské, které zaměstnavatel zaměstnanci nehradí. Podle soudu karenční doba spojená současně s osvobozením zaměstnanců od povinnosti platit pojistné na nemocenské pojištění a na státní politiku zaměstnanosti, není protiústavní.

11. května 2012 | více >

Informace o změnách v nemocenském pojištění zaměstnanců

Informace o změnách v nemocenském pojištění zaměstnanců v důsledku přijetí zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona č. 375/2011 Sb. Uvedené zákony jsou souborem nových právních předpisů, které od 1. dubna 2012 mimo jiné nahrazují stávající překonanou úpravu provedenou zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

12. dubna 2012 | více >

Změna režimu uplatnění DPH ve stavebnictví

Od 1. 1. 2012 nabyla účinnosti nová pravidla pro uplatňování DPH při poskytování stavebních a montážních prací. Jde o tzv. režim přenesení daňové povinnosti (v terminologiii EU ?revers charge?), který spočívá v tom, že při poskytování stavebních nebo montážních prací mezi plátci v tuzemsku má povinnost přiznat DPH na výstupu příjemce těchto prací. V rámci klientského přístupu byly dnes na internetových stránkách daňové správy cds.mfcr.cz zveřejněny odpovědi na nejčastější dotazy.

7. února 2012 | více >

Stanovisko k aplikaci § 18 odst. 2 DŘ

Generální finanční ředitelství za účelem sjednocení aplikace § 18 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p. p. (dále též DŘ či daňový řád), vydává následující informaci. Jedná se totiž o problematiku řešenou v daňovém řádu rozdílně oproti zákonu č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění p. p. (dále jen ZSDP), který byl účinný do 31. 12.2010.

28. ledna 2012 | více >

Dotaz k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e) zákona

Dotaz k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e) zákona

27. ledna 2012 | více >

Rok 2012: Živnostníkům se zvýší minimální zálohy na pojistném

Většina drobných podnikatelů, tedy osob samostatně výdělečně činných, si v příštím roce zase o trochu připlatí na zálohách na zdravotní a důchodové pojištění. Přestože se nemění pravidla výpočtu, minimální záloha vzroste kvůli vyšší průměrné mzdě.

27. prosince 2011 | více >

Klaus stvrdil odloženou daňovou reformu

Na sedmdesát novel zahrnujících v jediném souboru například nový loterijní zákon nebo zrušení superhrubé mzdy dnes podepsal prezident Václav Klaus. Předpisy související se vznikem jednotného inkasního místa tvoří dohromady tzv. daňovou reformu. Ta by měla nabýt účinnosti v roce 2015, podle ministra financí Miroslava Kalouska však vláda vydá předpis, který platnost novely zahájí už o rok dříve.

12. prosince 2011 | více >

Více než polovina českých firem porušuje zákon o účetnictví

Přes 60 procent českých společností dlouhodobě ignoruje platné zákony, když neukládají výsledky svého hospodaření, tedy účetní závěrku a výroční zprávu, do sbírky listin obchodního rejstříku. Analýzu zveřejnila společnost Dun & Bradstreet (D&B), která se zabývá poskytováním ekonomických informací a hodnocením firem po celém světě.

15. prosince 2011 | více >

Senát posune daňovou reformu na rok 2015, Kalousek ji chce přesto dřív

Jednotné inkasní místo a s ním i změny daní z příjmů nabírají další zpoždění. Nejnověji by vše mělo odstartovat až v roce 2015, což dnes zřejmě schválí Senát. Ministr financí Kalousek ale připravuje novelu, která datum účinnosti zase vrátí do roku 2014.

| více >

SOMMER ACCOUNTING s.r.o. – nadstandardní certifikované služby - mzdy, personalistika, účetnictví, daně, audity, účetní poradenství, mzdové a personální poradenství - vše pro váš firemní růst.

Reference

SAS

SAS

V letech 2000 až 2016 jsme v oblasti zpracování mzdové agendy zpracovávali mzdy pro pracovníky různých významných podniků.

Rychlý kontakt

Pevná linka+420 326 214 000
+420 326 214 001
Fax+420 326 214 009
Tvorba webových stránek WEBOLUTION.cz

SOMMER ACCOUNTING, s.r.o., Mladá Boleslav     ©2013 - 2016  Všechna práva vyhrazena.